3. marts 2022

Referat af generalforsamling afholdt 11. februar 2022

Tak for godt fremmøde til vores online generalforsamling. Her er referatet.

Referat af generalforsamling i FUK København-Helsingør Stiftskreds
 
DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN IFLG. VEDTÆGTERNE
1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af beretning fra kredsformanden.
3. Godkendelse af kredsens reviderede regnskab.
4. Forslag fra hovedbestyrelsen, kredsbestyrelsen og medlemmerne.
5. Valg af kredsbestyrelse. På valg i år (for 2 år): Susanne Østergaard og Eja Kruse Scharling og begge modtager gerne genvalg. Som suppleant er Marlene Lollike på valg.
Louise Munch, Anne-Terese Sales og Anja Haven blev valgt sidste år og er derfor ikke på valg i år..
Til generalforsamlingen er der mulighed for at opstille yderligere kandidater.
6. Behandling af forslag fra kredsen til repræsentantskabet/hovedbestyrelsen. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.
7. Valg af repræsentantskabsmedlemmer samt 2 stedfortrædere for disse. • Vi har i kredsen ca. 70 kirker repræsenteret, så vi må sende 7 repræsentanter af sted med stemmeret til repræsentantskabsmødet.
8. Opstilling af kandidater til hovedbestyrelsen, jf.§ 7
9. Valg af revisor. 
10. Evt
 
Valg af dirigent:
Susanne Østergaard valgtes som dirigent
 
Beretning fra kredsformanden:
Det forløbne år har været præget af Coronaepidemien og bestyrelsen har derfor været nødt til at aflyse/udsætte stort set alle stævner og kurser i det forløbne år. Dog lykkedes det at få afholdt Voice Workshop med Cille Buch i oktober i Esajas Kirke og det var igen en succes. Omkring 25 korsangere mødte op og fik en rigtig god oplevelse og masser af inspiration med hjem.
Bestyrelsen har længe haft et ønske om at få skrevet musik man kan bruge med børnekor til påske og pga de aflyste stævner så var der penge i kassen til at bestille 4 sange med melodi af Jakob Høgsbro og tekster af Eva Chortsen. Sangene skal bruges til det kommende børnekorstævne i marts måned og vi vil derefter forsøge at få dem udgivet gennem FUKs forlag.
Fremadrettet er der planlagt børnekorstævne med overnatning i marts, en ny voice workshop i april (– denne gang er også 7. klasserne inviterede med. Så må vi efterfølgende se, hvordan det fungerer eller om vi skal tænke i et nyt tilbud til den aldersgruppe)., spirekorstævne i maj.
Der arbejdes med et stævne/workshop for drengestemmer – der kom rigtig mange gode inputs og overvejelser på generalforsamlingen, som vi tager med i planlægningen.
 
Beretningen blev godkendt med ønsket om at der bliver planlagt så langt ud i fremtiden som muligt og at datoerne meldes hurtigt ud til kredsen af hensyn til korledernes planlægning.
 
Regnskab:
Regnskabet blev gennemgået og godkendt.
Forslag:
Der var ikke indkommet nogen forslag.
Valg til kredsbestyrelsen:
Eja Kruse Scharling og Susanne Østergaard blev valgt som bestyrelsesmedlemmer. Marlene Lollike blev valgt som suppleant.
 
Ingen forslag til repræsentantskabsmødet.
 
Repræsentantskabsmedlemmer:
Karen Maria Baun Hørlück, Bente Kiik Toftegaard og Louise Munch blev valgt som repræsentantskabsmedlemmer.
 
Kandidat til hovedbestyrelsen:
Kredsen valgte at opstille Gitte Preuzler til Hovedbestyrelsen
 
Revisor:
Der blev ikke valgt en revisor på generalforsamlingen, men generalforsamlingen gav bestyrelsen bemyndigelse til at finde en revisor og meddele det til kredsen, når dette er sket. Dog skal bestyrelsen undersøge om dette er i overensstemmelse med vedtægterne. Hvis det ikke er tilfældet, vil der blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamlingen i forbindelse med spirekorstævnet i maj.
Det lød en stor tak til afgående revisor Mie Korp Sloth for hendes indsats. Det har været meget værdsat.
 
Evt.
 
Karen-Maria (Frederiksborg Drengekor) orienterede om sit arbejde med at udarbejde en korbog om takt og tone, hvor målet er at formulere omgangsformer ml børn og voksne. Beskrivelse af kormiljø og rammerne for at det kan lykkes. Work in progress.
Der blev spurgt til hvornår man får svar på om man kommer med til workshop: Der kommer svar i løbet af en uges tid, men der er plads til alle tilmeldte.
Simone (Vanløse) efterlyste erfaringer omkring pigekor og honorering. Skal man betale for at gå til kor eller skal menighedsrådet betale: Overvej om kontingent er med til at fastholde og virker forpligtende. Vi havde en god snak med mange gode overvejelser bla. fortalte Bente (Brønshøj) at hun italesætter at man forpligter sig til at være med et halvt år ad gangen, så man kan kun melde sig ud til jul og til sommerferien.
Der blev efterlyst ideer og muligheder for at rejse med mindre kor. Norbus-sang (nordisk korstævne) er en god ide. Eller find et lokalt kor, der hvor I gerne vil rejse hen og lav noget sammen med dem. Find evt. et større kor i DK og spørg om man må være med.
Anbefalinger: Børn i kirken – på deres hjemmeside ligger en masse grafik til gratis afbenyttelse. Eller mest rettet mod præster og kulturmedarbejdere, men rigtig fin hjemmeside.
Salmedatabasen til børn kan anbefales. Mange fine salmer. Tegn abonnement gennem sognet. Man kan som privatabonnement ikke få adgang til børnesalmerne.
 
Tak til alle for en god og udbytterig generalforsamling.
 
Susanne Østergaard